Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

Κίεβο 22:44

Η νομοθεσία της Ουκρανίας, οι οποία διέπει την έκδοση θεωρήσεων για την είσοδο στην Ουκρανία και την διέλευση μέσω του εδάφους της

Είδη θεωρήσεων εισόδου:

-         τράνζιτ (διέλευσης) - τύπου «Β», επιτρεπόμενη περίοδος διαμονής που δεν υπερβαίνει τις 5 ημέρες

-         μικρής διάρκειας - τύπου «C», επιτρεπόμενη περίοδος διαμονής που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός 180 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου

-         μακράς διάρκειας - τύπου «D», εκδίδεται  για την είσοδο στην Ουκρανία με στόχο κατάθεσης δικαιολογητικών  για την Άδεια διαμονής, η οποία  δίνει δικαίωμα παραμονής  ή διαμονής στην Ουκρανία για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών.

Η έκδοση θεωρήσεων εισόδου στους αλλοδαπούς και τα πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα πραγματοποιείται βάσει των απαραιτήτων δικαιολογητικών και της προβλεπόμενης διάρκειας της παραμονής τους στην Ουκρανία.

Στην περίπτωση αρνητικής απόφασης για την έκδοση βίζας στους αλλοδαπούς και πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα, οι αιτούντες ενημερώνονται  εγγράφως.

 

Ο αλλοδαπός υπήκοος ή το πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα, στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του για την έκδοση θεώρησης εισόδου, έχει δικαίωμα, εντός προθεσμίας δυο μηνών από την ημερομηνία απόρριψης, να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, απευθυνόμενος στον επικεφαλή της διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής, που εξέτασε το αίτημα για έκδοση  θεώρησης, με γραπτή επιστολή, στην οποία δικαιολογεί τις απόψεις του και να υποβάλει αίτηση για επανεξέταση του αιτήματος.

Έγγραφα για χορήγηση Θεωρήσεων Εισόδου (Visas)

Για χορήγηση Θεωρήσεων Εισόδου (Visas) όλων των κατηγοριών, όταν ο νόμος ή οι Διεθνείς Συμβάσεις της Ουκρανίας δεν προβλέπουν διαφορετικά,  υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
  • να ισχύει για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την δηλωθείσα ημερομηνία αναχώρησης από την Ουκρανία·
  • να περιέχει τουλάχιστον 2 κενές σελίδες·
  • να μην έχει ισχύ για περισσότερο από 10 έτη·
  1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης. Οι αιτήσεις για Θεώρηση εισόδου (Visa) για άτομα με δικαιοπρακτική ανικανότητα υποβάλλονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα πρόσωπα, στοιχεία των οποίων είναι  καταχωρημένα στο διαβατήριο του αλλοδαπού ή του προσώπου χωρίς υπηκοότητα, τα οποία ταξιδεύουν μαζί με τον αιτούντα, υποβάλλουν ξεχωριστά την αίτηση ο καθένας. Οι αιτήσεις ανηλίκων υποβάλλονται με την υπογραφή  του γονέα ή επίσημου εκπροσώπου·
  2. Μία έγχρωμη φωτογραφία  μεγέθους 35*45 mm·
  3. Ασφάλιση υγείας σε ισχύ, με ελάχιστη κάλυψη εξόδων 30 000 ευρώ ή το ισοδύναμο άλλου νομίσματος. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα με διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο·
  4.  Έγγραφα, τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη επαρκών οικονομικών πόρων για την περίοδο της προβλεπόμενης παραμονής και για την επιστροφή στην χώρα προέλευσης ή για την διέλευση προς τρίτο κράτος ή τη δυνατότητα να λάβουν επαρκή νόμιμη οικονομική στήριξη στην Ουκρανία. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα με διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο·
  5. Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την πληρωμή των προξενικών τελών, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τον Νόμο και από τις Διεθνείς Συμβάσεις της Ουκρανίας·
  6. Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί τον σκοπό της προγραμματισμένης παραμονής στην Ουκρανία του αλλοδαπού ή του προσώπου χωρίς υπηκοότητα, συγκεκριμένα:

Για χορήγηση Θεώρησης Εισόδου (Visa) κατηγορίας Β’ τράνζιτ (θεώρηση διέλευσης) υποβάλλεται ένα από τα εξής έγγραφα:

1)    Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την διέλευση (Θεώρηση Εισόδου (Visa) προς τρίτη χώρα (αν είναι απαραίτητη για είσοδο στην χώρα), ταξιδιωτικό εισιτήριο, κλπ.·

2)    Έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει την διαμετακόμιση  εμπορευμάτων και διέλευση επιβατών με όχημα διαμετακόμισης’

3)    Άδεια Οδικού Μεταφορέα για Διεθνείς Μεταφορές, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του αλλοδαπού κράτους.

 

Για χορήγηση Θεώρησης Εισόδου (Visa) κατηγορίας C (μικρής διάρκειας) υποβάλλεται ένα από τα εξής έγγραφα:

1)    Πρόσκληση σε επίσημό έντυπο από  νομικό πρόσωπο καταχωρημένο στην Ουκρανία·

Παρατηρήσεις: στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται: αριθμός καταχώρησης στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, φυσικών προσώπων, επιχειρηματιών και πολιτικών σχηματισμών, αριθμός καταχώρησης, ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο του προσκεκλημένου προσώπου, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και τόπο γέννησης του, υπηκοότητα, στοιχεία διαβατηρίου, τόπος κατοικίας, σκοπός ταξιδιού, χρονικό διάστημα για το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ουκρανία, αριθμός εισόδων και διεύθυνση παραμονής στην Ουκρανία,  υποχρέωση του νομικού προσώπου να αναλάβει τα πιθανά έξοδα που σχετίζονται με την παραμονή και έξοδο από την Ουκρανία του προσκεκλημένου προσώπου·

2)    Επικυρωμένη από τον συμβολαιογράφο ή δημόσια αρχή Πρόσκληση από το φυσικό πρόσωπο - Ουκρανό υπήκοο, αλλοδαπό ή πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα, που διαμένει νόμιμα, μόνιμα ή προσωρινά στην Ουκρανία.

Παρατηρήσεις: στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του φυσικού προσώπου, στοιχεία του διαβατηρίου του, της άδειας μόνιμης ή προσωρινής διαμονής (για αλλοδαπούς και πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα), διεύθυνση κατοικίας, καθώς και επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του προσκεκλημένου προσώπου, στοιχεία για τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής του, υπηκοότητα, στοιχεία του διαβατηρίου του, τόπος κατοικίας, σκοπός ταξιδιού, χρονικό διάστημα προγραμματισμένου ταξιδιού στην Ουκρανία, αριθμός εισόδων και διεύθυνση παραμονής στην Ουκρανία,  υποχρέωση του νομικού προσώπου να αναλάβει τα πιθανά  έξοδα που σχετίζονται με την παραμονή και έξοδο από την Ουκρανία του προσκεκλημένου προσώπου. Στην πρόσκληση επισυνάπτονται αντίγραφα του διαβατηρίου και της βεβαίωσης μόνιμής ή προσωρινής διαμονής (για αλλοδαπούς και πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα) στην Ουκρανία του ατόμου υποδοχής – φυσικού προσώπου·

3)    Πρόσκληση από δημόσια αρχή, δημόσιο ίδρυμα, δημόσια επιχείρηση, δημόσιο οργανισμό·

4)    Συμβόλαιο για μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών οδικώς, καθώς και άδεια Οδικού Μεταφορέα για Διεθνείς Μεταφορές Εμπορευμάτων και Επιβατών·

5)    Άδεια διαμονής του Ουκρανού υπηκόου - κάτοικου εξωτερικού. Ο/η σύζυγος του Ουκρανού υπηκόου - κάτοικου εξωτερικού, καθώς και τα παιδιά του, υποβάλλουν έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την συγγενική σχέση τους· 

6)    Έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν τον τουριστικό χαρακτήρα του ταξιδιού·

7)    Πρόσκληση από το νοσηλευτικό ίδρυμα·

8)    Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την πραγματοποίηση οικονομικής επένδυσης, σύμφωνα με την νομοθεσία περί κανόνων αλλοδαπής επένδυσης στο έδαφος της Ουκρανίας·

9)    ¨Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας στο έδαφος της Ουκρανίας του αλλοδαπού ή προσώπου χωρίς υπηκοότητα·

10)     Πρόσκληση από την θρησκευτική οργάνωση, συμφωνημένη με την κρατική υπηρεσία, η οποία πραγματοποίησε την καταχώρηση των κανονισμών της ως προς την θρησκευτική οργάνωση, για σύντομη παραμονή με σκοπό το κήρυγμα θρησκευτικών δογμάτων, εκτέλεση θρησκευτικών τελετών ή για πραγματοποίηση άλλης κανονικής δραστηριότητας·

11)     Επιστολή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της αλλοδαπής χώρας ως προς τη χορήγηση Θεώρησης Εισόδου (Visa) για τον  αλλοδαπό ανταποκριτή  ή τον αντιπρόσωπο των μέσων ενημέρωσης της αλλοδαπής χώρας, ο οποίος εισέρχεται στην Ουκρανία για βραχυπρόθεσμη διαμονή με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων του·

12)     Επιστολή από κρατικούς φορείς των κρατών της αλλοδαπής ή διεθνών οργανώσεων·

13)     Απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής περί καταχώρησης των επίσημων παρατηρητών από χώρες της αλλοδαπής και διεθνών οργανισμών για τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και Πανουκρανικό δημοψήφισμα·

14)     Πιστοποιητικό το οποίο πιστοποιεί ότι ο αλλοδαπός ή πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα είναι ο/η σύζυγος,  πατέρας, μητέρα ή τέκνο του υπηκόου της Ουκρανίας.

 

Για χορήγηση Θεώρησης Εισόδου (Visa) κατηγορίας D’ (θεώρηση μακράς διάρκειας) υποβάλλεται ένα από τα εξής έγγραφα:

1)    Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας απασχόλησης αλλοδαπών ή προσώπων χωρίς υπηκοότητα. Για αλλοδαπούς και πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα, η εργασία των οποίων σύμφωνα με την νομοθεσία πραγματοποιείται χωρίς την άδεια απασχόλησης αλλοδαπών ή προσώπων χωρίς υπηκοότητα, αντί αυτού, υποβάλλεται σύμβαση εργασίας, ενώ για πρόσωπα με ιδιότητα Ουκρανού Υπηκόου του εξωτερικού, υποβάλλεται σύμβαση εργασίας και άδεια παραμονής από το εξωτερικό·

2)    Αντίγραφο απόφασης χορήγησης Άδειας Μετανάστευσής που εκδίδεται από την Κρατική Υπηρεσία Μετανάστευσης·

3)    Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί πως το πρόσωπο ανήκει στα μέλη της οικογένειας του προσώπου το οποίο είναι πρόσφυγας στην Ουκρανία, ή πρόσωπο χρήζον επιπλέον προστασία, ή του έχει χορηγηθεί  προσωρινή προστασία στην Ουκρανία·

4)    Πρόσκληση για φοίτηση (πρακτική άσκηση) η οποία εκδίδεται από το ΑΕΙ και έχει  καταχωρηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών·

5)    Πρόσκληση από κρατικό φορέα, επιχείρηση, οργάνωση η οποία είναι αποδέκτης διεθνούς έργου τεχνικής βοήθειας·

6)    Πρόσκληση από την θρησκευτική οργάνωση, συμφωνημένη με την κρατική υπηρεσία, η οποία πραγματοποίησε την καταχώρηση των κανονισμών ως προς την θρησκευτική οργάνωση, για σύντομη παραμονή με σκοπό το κήρυγμα θρησκευτικών δογμάτων, εκτέλεση θρησκευτικών τελετών ή για πραγματοποίηση άλλης κανονικής δραστηριότητας·

7)    Πρόσκληση από υποκατάστημα, τμήμα, γραφείο αντιπροσωπείας ή άλλη κοινωνική (μη κυβερνητική) οργάνωση αλλοδαπής χώρας, καταχωρημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς·

8)    Πρόσκληση  από υποκατάστημα, αντιπροσωπεία της αλλοδαπής, επιχειρηματικής οντότητας, καταχωρημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς·

9)    Πρόσκληση από υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία της αλλοδαπής τράπεζας δεόντως εγγεγραμμένη·

10)                   Επιστολή από τα μέσα ενημέρωσης της αλλοδαπής για  τη χορήγηση Θεώρησης Εισόδου (Visa) στον  αλλοδαπό ανταποκριτή  ή αντιπρόσωπο των μέσων ενημέρωσης της αλλοδαπής, ο οποίος εισέρχεται στην Ουκρανία για μακροπρόθεσμη διαμονή με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων του·

11)                   Επιστολή από αρμόδιες αρχές αλλοδαπών χωρών ή διεθνών οργανισμών ως προς την χορήγηση Θεώρησης Εισόδου (Visa) για τα  μέλη διπλωματικών αποστολών  και προξενικών αρχών, διεθνών οργανισμών και των αντιπροσωπιών τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ουκρανία για μακροπρόθεσμη παραμονή με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς τους·

12)                   Πρόσκληση από την αρμόδια δημόσια αρχή, υπεύθυνη για πραγματοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, αθλητικών προγραμμάτων, προγραμμάτων στον τομέα εθελοντικής δραστηριότητας, για συμμετοχή στα οποία ο αλλοδαπός ή το πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα εισήρθε στην Ελλάδα, ή πρόσκληση από την οργάνωση ή ίδρυμα, που προσκαλεί για την πραγματοποίηση της εθελοντικής δραστηριότητας, και οι πληροφορίες για αυτήν βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής, μαζί  με το αντίγραφο του πιστοποιητικού περί Κρατικής Καταχώρησης της παρούσας οργάνωσης ή ιδρύματος·

13)                   Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί τον γάμο με Ουκρανό/ή υπήκοο·

Παρατηρήσεις: σε περίπτωση που ο γάμος συνάφθηκε στο εξωτερικό μεταξύ Ουκρανού/ής υπηκόου και αλλοδαπού ή προσώπου χωρίς υπηκοότητα, και σύμφωνα με την  νομοθεσία του κράτους της αλλοδαπής, η ισχύς τέτοιου γάμου καθορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Ουκρανίας «Περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου». Τα έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους της αλλοδαπής, πρέπει να είναι νομιμοποιημένα, όταν ο νόμος ή η Διεθνής Σύμβαση της Ουκρανίας δεν προβλέπει διαφορετικά. Τα νομιμοποιημένα έγγραφα υποβάλλονται μαζί με την, επικυρωμένη σύμφωνα με κανονισμούς, μετάφραση στην Ουκρανική Γλώσσα, και σε περίπτωση έλλειψης δυνατότητας μετάφρασης προς τα Ουκρανικά, η μετάφραση γίνεται στην Αγγλική Γλώσσα.

14)                   Έγγραφο που πιστοποιεί την συγγενική σχέση του αλλοδαπού, προσώπου χωρίς υπηκοότητα με μέλος/η οικογένειας το οποίο έχει άδεια διαμονής στην Ουκρανία, Αντίγραφο άδειας διαμονής στην Ουκρανία, η οποία επιβεβαιώνει την επαρκή οικονομική κάλυψη του για συντήρηση των μελών της οικογένειας του στην Ουκρανία·

 Παρατηρήσεις: τα έγγραφα που εκδόθηκαν από αρμόδιες αρχές του αλλοδαπού κράτους πρέπει να είναι νομιμοποιημένα, όταν ο νόμος ή Διεθνή Σύμβαση της Ουκρανίας δεν προβλέπει διαφορετικά. Τα νομιμοποιημένα έγγραφα υποβάλλονται μαζί με την επικυρωμένη σύμφωνα με κανονισμούς μετάφραση στην Ουκρανική Γλώσσα, και σε περίπτωση έλλειψης δυνατότητας μετάφρασης προς τα Ουκρανικά, η μετάφραση γίνεται στην Αγγλική Γλώσσα. 

15)                   Επιπλέον έγγραφα, που απαιτούνται, αν αυτό προβλέπεται από την Διεθνή Σύμβαση της Ουκρανίας. 

 

Χρονικά περιθώρια για έκδοση θεωρήσεων εισόδου

Χρονικά περιθώρια για έκδοση θεώρησης εισόδου από την Διπλωματική Αρχή της Ουκρανίας στο εξωτερικό:

-         Επείγουσα διαδικασία – μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των απαραίτητων εγγράφων. Το επείγον αίτημα θεώρησης από αλλοδαπό υπήκοο ή  πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, οι οποίοι ορίζονται από την Διπλωματική Αρχή της Ουκρανίας στο εξωτερικό.

-         Κανονική διαδικασία – μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των απαραίτητων εγγράφων, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τις διεθνείς συνθήκες της Ουκρανίας. Η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 30 ημέρες εάν κριθεί απαραίτητο  να γίνει περεταίρω έλεγχος.

 

Η ισχύς των θεωρήσεων εισόδου

 

-         τράνζιτ (διέλευσης) - τύπου «Β» - το χρονικό διάστημα, που δηλώθηκε στα δικαιολογητικά, αλλά όχι περισσότερο από ένα έτος.

-         μικρής διάρκειας - τύπου «C» - έξι μήνες ή το χρονικό διάστημα, που δηλώθηκε στα δικαιολογητικά, αλλά όχι περισσότερο από πέντε χρόνια.

-         μακράς διάρκειας (για έκδοση Άδειας διαμονής) - τύπου «D» - 90 ημέρες.

 

Τα προξενικά τέλη 

Για χορήγηση θεωρήσεων εισόδου (βίζας) τύπου Β, C, D στις διπλωματικές αρχές της Ουκρανίας στο εξωτερικό καταβάλλεται τέλος θεώρησης το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 65 δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με το δασμολογικό συντελεστή, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τις διεθνείς συνθήκες της Ουκρανίας.

Για επείγουσα έκδοση ή για έκδοση της θεώρησης κατά τις μη εργάσιμες ώρες, το ποσό των προξενικών τελών διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση, που ένα ξένο κράτος εισπράττει για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου στους πολίτες της Ουκρανίας το προξενικό τέλος, που υπερβαίνει το δασμολογικό συντελεστή όπως ορίζεται στην παράγραφο 23 του παρόντος Κανονισμού, η διπλωματική αρχή της Ουκρανίας στο εξωτερικό, για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου στους αλλοδαπούς υπηκόους του εν λόγω κράτους, θα ορίζονται τα προξενικά τέλη με βάση της αρχής της αμοιβαιότητας μετά τη συμφωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πληροφορίες σχετικά με τα προξενικά τέλη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας ή του Προξενείου της Ουκρανίας.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασής για την χορήγηση της θεώρησης εισόδου το προξενικό τέλος δεν επιστρέφεται.

Διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης εισόδου πραγματοποιείται με μηδενικό δασμολογικό συντελεστή επί του προξενικού τέλους για τις παρακάτω κατηγορίες αιτούντων:

1)     για τέκνα κάτω των έξι ετών,

2)     για ομογενείς ουκρανούς (Ουκρανοί του εξωτερικού), υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν την ταυτότητα  του Ουκρανού του εξωτερικού, για τους/τις συζύγους Ουκρανών του εξωτερικού, καθώς και για τα τέκνα τους,

3)     τα πρόσωπα που εισέρχονται στην Ουκρανία για εργασία και χρησιμοποιούν το διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο,

4)     για υπαλλήλους των ξένων διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών στην Ουκρανία, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους,

5)     για υπαλλήλους των διεθνών οργανισμών και των αντιπροσωπιών τους στην Ουκρανία, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους,

6)     για υπαλλήλους των αντιπροσωπιών των κρατών και των  διεθνών οργανισμών με έδρα στην Ουκρανία και σύμφωνα με το Καταστατικό των οργανισμών αυτών ή σχετικών διεθνών συμβάσεων που απολαμβάνουν διπλωματικά  προνόμια και ασυλία, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους,

7)     για αρχηγούς και μέλη των επίσημων αποστολών των ξένων κρατών και για τους/τις συνοδούς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ουκρανία μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ουκρανίας, του Κοινοβουλίου  της Ουκρανίας, του Υπουργικού Συμβουλίου, της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, του Υπουργείου Εξωτερικών,

8)     για επίτιμους  προξένους της Ουκρανίας, για τον/την σύζυγο του επίτιμου προξένου, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα τους,

 

9)     για τα πρόσωπα που εισέρχονται στην Ουκρανία για τη συμμετοχή στην υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας καταχωρηθέντων με τον προβλεπόμενο τρόπο, μετά από πρόσκληση των κρατικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, οργανισμών, που είναι ο αποδέκτης ενός τέτοιου έργου,

 

10)  για υπαλλήλους των δυνάμεων διάσωσης των ξένων κρατών, που εισέρχονται στην Ουκρανία με σκοπό την εξάλειψη των συνεπειών του χειρισμού έκτακτης ανάγκης μετά από την πρόσκληση της Κρατικής Υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης,

 

11)  για εκπρόσωπους των ξένων στρατιωτικών σωμάτων και υπηρεσιών που εισέρχονται στην Ουκρανία για τις επιχειρήσεις με πρόσκληση της αρμόδιας δημόσιας αρχής,

 

12)  για επίσημους παρατηρητές ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, οι  οποίοι είναι καταχωρημένοι από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή στις εκλογές του Προέδρου της Ουκρανίας, για βουλευτές της Ουκρανίας στις τοπικές εκλογές και το εθνικό δημοψήφισμα,

 

13)  για λοιπά πρόσωπα που εισέρχονται με σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων της Ουκρανίας στον τομέα της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής, καθώς και στις περιπτώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, κατά την έγγραφη απόφαση του προϊσταμένου της εξωτερικής διπλωματικής υπηρεσίας της Ουκρανίας ή του Τμήματος Προξενικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Αίτηση για έκδοση θεώρησης εισόδου (Αγγλικά)